Kategoria: Dobre praktyki

Prawa i obowiązki uczniów, rodziców i nauczycieli związane z ocenianiem w szkole artystycznej

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Prawa rodziców i uczniów szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i