Co sądzą dyrektorzy szkół artystycznych o ewaluacji zewnętrznej?

Prezentacja wyników ankiety dotyczącej ewaluacji zewnętrznej jako narzędzia wspierającego doskonalenie pracy szkoły i placówki artystycznej.

Ankieta skierowana była do dyrektorów 70 dyrektorów  publicznych i niepublicznych  szkół
i artystycznych działających w całej Polsce, które uczestniczyły w ewaluacjach zewnętrznych w ciągu ostatnich trzech lat.

Badanie ankietowe było anonimowe i nieobowiązkowe. Uzyskano 28 odpowiedzi ze strony dyrektorów, co stanowi 40% spośród wszystkich szkół.

W ankiecie dyrektorzy (stosując system ocen szkolnych) oceniali wpływ ewaluacji wewnętrznej na doskonalenie pracy szkoły, odpowiadając na dwie grupy pytań zamkniętych. Pierwsza grupa pytań dotyczyła tego, jak szkoła wykorzystała określone elementy procesu ewaluacji do doskonalenia swojej pracy, natomiast w drugiej grupie pytań dyrektorzy oceniali poziom wskazanych w ankiecie korzyści dla swojej szkoły.

W części otwartej ankiety dyrektorzy wymieniali pozytywne i negatywne efekty oraz zmiany, które nastąpiły po ewaluacji zewnętrznej


Wyniki ankiety

 

Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA