Ewaluacja zewnętrzna 2012/2013

Narzędzia problemowej ewaluacji zewnętrznej – obszar „EFEKTY”


Kwestionariusz ankiety dla uczniów

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Kwestionariusz wywiadu grupowego z uczniami (wersja warsztatowa)

Kwestionariusz wywiadu grupowego z nauczycielami (wersja warsztatowa)

Kwestionariusz wywiadu grupowego z nauczycielami (wersja z pytaniami)

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem

Kwestionariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

Arkusz obserwacji zajęć

Arkusz obserwacji zajęć i przerw międzylekcyjnych

Dyspozycje do analizy dokumentów

Program do zliczania ankiet (10,7 MB)1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy
.

Wymaganie

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

1.1.
Analizuje się wyniki sprawdzianu2), egzaminu gimnazjalnego3), egzaminu maturalnego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki.

W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.

Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

1.2.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.

W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

1.3.
Uczniowie są aktywni

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych w szkole lub placówce.

Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki.

W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.

1.4.
Respektowane są normy społeczne

Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów.

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.

______

2)   Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej.

3)   Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Obszar I Efekty – Tabela do pobrania