Ewaluacja zewnętrzna 2011/2012

Narzędzia problemowej ewaluacji zewnętrznej – obszar „PROCESY”


Arkusz obserwacji zajęć

Kwestionariusz ankiety dla uczniów

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Kwestionariusz wywiadu z uczniami

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Kwestionariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

Dyspozycje do analizy dokumentacji

Program do zliczania ankiet (14,0 MB)2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.


Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy.
W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
.

Wymaganie

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2.1.
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

2.2.
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej.

Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy.

Monitoruje się realizację podstawy programowej.

Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.

Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

2.3.
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.

W szkole lub placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów.

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są monitorowane i doskonalone.

Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.

Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

W szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

2.4.
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

2.5.
Kształtuje się postawy uczniów

Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów.

Uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.

2.6.
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

W szkole lub placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

______

Obszar II Procesy – Tabela do pobrania